Varsinainen yhtiökokous 25.9.2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Paikka Calliola, Rågöntie 315, 10710 Snappertuna
Aika Sunnuntai 25.9.2022 klo 11:00 – 14:25

 

1. Avataan kokous

Jari Lappeteläinen avasi kokouksen klo 11:00.

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Kasanen ja sihteeriksi Arja Gillberg.

Osakkaan pyynnöstä kokouskutsun yhteydessä lähetettyyn esityslistaan lisättiin kohta Muut asiat.

Päätettiin, että esityslistan kohdassa 16. käsitellään Muut asiat ja kohdassa 17. Päätetään kokous.

 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii ääntenlaskijana

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ari Vanhanen ja Valto Vuolio.

 

4. Todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan valtakirjat

Osallistujat ja valtakirjat kirjattiin ääniluetteloon, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä (1). Yhtiön 124 osakkeesta oli edustettuna 48 osaketta, joista 17 valtakirjalla.

 

5. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6. Käsitellään vuoden 2021-2022 tilinpäätös sekä tilintarkastajan kertomus

Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 1.7.2021 – 30.6.2022.

Todettiin, että vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä tulee saada tarkemmat tiedot yhtiön talouteen liittyvistä asioista. Vuosikertomuksessa tulee olla yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiön vuoden tapahtumista sekä tuloslaskelmasta ja taseesta tulee esittää erittelyt. Näin osakkaat saavat selkeän kuvan mm. yhtiölle otettujen lainojen ehdoista, puukaupoista ja kulujen jakaantumisesta.

 

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa ja tilintarkastajan kertomus.

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

 

9. Päätetään vahvistetun taseen mukaista voitto tai tappiota koskevista toimenpiteistä

Päätettiin vahvistaa tilikauden tappion -16.878,46 kirjaaminen voitto-/tappiotilille.

 

10. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022–2023

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022-2023 vahvistettiin seuraavin muutoksin:

  • lisättiin talousarvioon Lillgård – Rågö päätien tiemaksu 6.500,-
  • osakkaiden vuosimaksuksi hyväksyttiin 315,-
  • Rågö Tenniksen ja Hunsvotten vuosimaksuksi hyväksyttiin 315,-
  • laitureiden käyttökorvausmaksuksi hyväksyttiin 60,-

Hyväksytyn mukainen päivitetty talousarvioesitys on pöytäkirjan liitteenä (2) sekä toimitetaan osakkaille tiedoksi.

Liitteenä (3)

 

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 300,- ja jäsenille 100,- korvaus per kokous.

 

12. Päätetään tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottavan laskun mukaan. Tilikaudella 2021-2022 maksu oli 550,-.

 

13. Päätetään hallituksen jäsenmäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseneksi voidaan valita 3-5 henkilöä. Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi jäsentä.

 

14. Valitaan hallituksen jäsenet

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin tilikaudelle 2022–2023:

Kari Kasanen
Jari Lappeteläinen
Janek Mahlberg
Pekka Mäkinen
Timo Pulkkinen

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin Kim Mannström ja varatilintarkastajaksi Pentti Kujama.

 

16. Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin mm. vesilaitoksen kesän ongelmista, voisiko vesilaitos käyttää vapaaehtoisia esim tievastaavana/linjavastaavana, tonttisulkujen sulkemisen tärkeydestä ja putkistojen uusimisesta, miten saada osakkaat käyttämään jäteastiaa vain talousjätteille, tiekunnan korkeasta vuosimaksusta, yhtiön tiedottamisesta, Rågön rantatielle tulleesta uudesta tieliittymästä ja keinoista saada lisätuottoa esim. metsänkaadolla tai mahdollisilla käyttömaksuilla.

Keskustelun mukaisesti uusi hallitus lisää ja tarkentaa tiedottamista mm lisäämällä yhtiön ilmoitustaululle tiedotteet koskien vesilaitosta, hallituksen jäsenten toimialueita, yhtiökokousasioita sekä pyrkii lisäämään yhtiön nettisivujen käytettävyyttä informaation jakamisessa. Hallitus selvittää myös keinoja mistä yhtiö voisi saada lisätuottoa nouseville kustannuksille.

Hallituksen saunavastaavaa ohjeistettiin sulkemaan rantasaunat talven ajaksi hankkimalla oviin lukot ja hoitamalla ovien sulkemisen ja avaamisen vesilaitoksen sulkemisen ja avaamisen yhteydessä. Uudesta käytännöstä tulee tiedottaa saaren asukkaita.

Kesävesi tullaan sulkemaan entiseen tapaan lokakuun 8. – 18. pvn välillä. Tarkempi päivä ilmoitetaan myöhemmin.

 

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:25

 

Kari Kasanen
Kokouksen puheenjohtaja

Arja Gillberg
Kokouksen sihteeri

Ari Vanhanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Valto Vuolio
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

  • Liite 1 Esityslistan kohta 4. Läsnäolijaluettelo
  • Liite 2 Esityslistan kohta 10. Päätöksen mukainen tulo- ja menoarvio kaudelle 1.7.2022-30.6.2023